ست قیچی آرایشگری رزونال قیچی کات و کوتاهی/ پیتاژ /شانه حالت دهی و ریش/دسته تیغ Rezonal S5

2.950.000تومان