قیچی آرایشگری کرتزر فینی کات و کوتاهی ۵ اینچ دسته پهن Kretzer Hair Finny FSC-50 Wide handle

1.590.000تومان