%24
قیمت اصلی 145.000تومان بود.قیمت فعلی 110.000تومان است.
%48
قیمت اصلی 135.000تومان بود.قیمت فعلی 70.000تومان است.
%41
قیمت اصلی 160.000تومان بود.قیمت فعلی 95.000تومان است.