%8
قیمت اصلی 3.250.000تومان بود.قیمت فعلی 2.990.000تومان است.
%9
قیمت اصلی 2.430.000تومان بود.قیمت فعلی 2.200.000تومان است.
%8
قیمت اصلی 1.340.000تومان بود.قیمت فعلی 1.230.000تومان است.